Standardowe zasady używania strony internetowej

Niniejsza strona internetowa jest udostępniona Państwu przez Arla Foods amba.

Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy na adres arla@arlafoods.com lub listowy na adres: Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J, Denmark.

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej www. („Strona Internetowa”), zgodnie z zasadami i warunkami przedstawionymi poniżej.

Zasady używania

Domniemywa się, że wchodząc na niniejszą stronę internetową i korzystając z niej przeczytali i zaakceptowali Państwo niniejsze zasady używania. Jeżeli nie akceptują ich Państwo w całości, lub w jakiejkolwiek części, nie powinni Państwo wchodzić lub używać tej strony internetowej.

Arla Foods może okresowo modyfikować niniejsze zasady używania. Jeżeli po wprowadzeniu zmian nadal będą korzystać Państwo z niniejszej strony internetowej lub z jakiejkolwiek innej strony internetowej Arla Foods, potwierdzą Państwo w ten sposób swą akceptację zmienionych zasad używania.

W związku z powyższym zalecamy częste sprawdzanie zasad używania. W przypadku braku akceptacji zmiany któregokolwiek z warunku należy niezwłocznie zaprzestać używania stron internetowych Arla Foods.


1. Dokładność zawartości

Arla Foods podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, jednakże nie daje żadnych gwarancji (wyraźnych, dorozumianych lub innych), co do rzetelności, dokładności lub kompletności informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Arla Foods może usunąć materiały ze strony internetowej według własnego uznania bez uprzedzenia.

Jakakolwiek informacja podana odnośnie żywieniowej zawartości lub korzyści zdrowotnych któregokolwiek z produktów Arla Foods, lub odnośnie ich właściwości medycznych, ma charakter ogólny. Pod żadnym pozorem nie można traktować informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej jako odpowiednika porady medycznej i nie wolno się na nich opierać. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze swoim lekarzem. Jeżeli zdecydują się Państwo oprzeć na informacjach przedstawionych na tej stronie, robią to Państwo wyłącznie na własne ryzyko. Zgodnie z obowiązującym prawem Arla Foods nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za skutki takiego postępowania.


2. Własność intelektualna

Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i w pełni akceptują, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, pozostają przez cały czas przy Arla Foods i/lub jej licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.

Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, redystrybuować, reprodukować, publikować, udostępniać publicznie, udzielać licencji, wykorzystywać dla celów gospodarczych, tworzyć prac pochodnych, przenosić lub sprzedawać jakichkolwiek materiałów, które mogą być zamieszczone okresowo na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej zgody Arla Foods wyrażonej na piśmie.

Niniejsza strona internetowa i jej zawartość są chronione przez prawo autorskie, przepisy dotyczące baz danych i inne prawa własności intelektualnej, z których wszystkie są własnością Arla Foods, jeżeli nie stwierdzono inaczej. Niezależnie od powyższego, kopiowanie wskazanych powyżej materiałów do jakiegokolwiek innego serwera lub miejsca w celu ich publikacji, reprodukcji lub dystrybucji jest całkowicie zakazane.

Wszystkie znaki towarowe występujące na stronie Internetowej są zaznaczone symbolem ® lub tez symbolem ™. Są one albo własnością Arla Foods, lub też Arla Foods uzyskała zezwolenie od właściciela znaku towarowego do używania takiego znaku na swojej stronie internetowej.
Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem zezwolenia na używanie któregokolwiek ze znaków towarowych, czy też jakiegokolwiek materiału, zamieszczonego okresowo na stronie internetowej, prosimy o kontakt z Tove Graulund na adres trademarks@arlafoods.com

3. Zakaz komercyjnego używania zawartości strony internetowej

Dozwolonym jest używanie materiałów, które są okresowo dostępne na stronie internetowej, wyłącznie w przypadku wyraźnego upoważnienia przez Arla Foods lub jej licencjodawców.

Niniejsza strona internetowa ma na celu dostarczać informacji dotyczących produktów Arla Foods, i jest przeznaczona wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego używania.

Użytkownikom nie wolno korzystać ze strony internetowej, ani też z żadnych z materiałów wyświetlanych okresowo na stronie internetowej, w celach komercyjnych, np. (lecz nie jedynie) reklamowych, lub w celu promocji lub uaktywnienia ich na jakiejkolwiek innej stronie internetowej.

4. Linki

Arla Foods może okresowo umieszczać na swej stronie internetowej linki do innych stron internetowych lub źródeł obsługiwanych przez inne podmioty.

Linki te zamieszczane są jedynie dla wygody użytkowników i Arla Foods nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron lub źródeł, a także nie potwierdza ani też nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich zawartość, jak również nie ponosi odpowiedzialności, ani nie kontroluje polityki ochrony prywatności (jeżeli taka istnieje) prowadzonej przez operatorów takich stron.

Radzimy sprawdzić warunki i zasady używania, jak również polityki ochrony prywatności stron, do których odsyłają linki zamieszczone na naszej stronie, przed wejściem na takie strony i korzystanie z nich.

Jeżeli chcą Państwo stworzyć hiperlink do niniejszej strony internetowej lub do jakiejkolwiek innej strony internetowej obsługiwanej i utrzymywanej przez Arla Foods, prosimy o kontakt pod adres info@arla.pl. Co do zasady Arla Foods nie sprzeciwia się umieszczaniu linków do jej stron internetowych. Jednakże umieszczając taki link, zgadzają się Państwo tym samym, że Arla Foods może wezwa� do jego usunięcia, jeśli uzna, że zamieszczenie takiego linku jest niepożądane dla Arla Foods ze względu na treści zawarte na stronie, lub też z jakiegokolwiek innego powodu związanego z zamieszczeniem linku.


5. Ograniczenie odpowiedzialności

Internet z natury nie jest środkiem niezawodnym. Dlatego też korzystając z niniejszej strony internetowej akceptujesz tym samym, iż jest ona oferowana „taką, jaka jest” i „jaka jest dostępna”.

Arla Foods podejmuje wszelkie niezbędne kroki, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Arla Foods nie gwarantuje jednak, że niniejsza strona internetowa będzie działać bez zakłóceń, o każdej porze, bezpiecznie czy bezbłędnie, ani też, że takie defekty będą naprawiane, lub też, że niniejsza strona internetowa lub serwer, za pomocą którego jest udostępniana, nie zawierają wirusów programowych czy innych defektów.

Mimo, że Arla Foods nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć lub zranienia na osobie spowodowane przez zaniedbania Arla Foods, akceptując niniejsze Zasady Używania, tym samym akceptujesz, że Arla Foods nie jest odpowiedzialna w stosunku do Ciebie z tytułu straty czy szkody, którą poniesiesz w efekcie odwiedzenia niniejszej Strony Internetowej lub robiąc użytek z informacji dostępnych na Stronie Internetowej.

W celu uchronienia się przed stratą lub szkodą, niezbędnym jest podjęcie środków ostrożności we własnym zakresie (np., lecz nie jedynie, poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń chroniących Państwa oprogramowanie przed wirusami oraz zapewniających możliwość przechowywania aktualnych kopii wszelkich danych).

6. Polityka ochrony prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest dostępna [ przez kliknięcie linku ........].

7. Prawo obowiązujące

Niniejsze zasady używania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Akceptując konieczność przestrzegania niniejszych zasad używania, nieodwołalnie podporządkowujesz się jurysdykcji sądów polskich.Dragbutton arrows Created with Sketch. globe-white logo-invertedlogo-new UI Icons UI Icons Campaign Landing Page Clip 2 Created with Sketch. UI Icons