Algemene actievoorwaarden:

 • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Arla Foods B.V., gevestigd aan de Gildenstraat 30 te Nijkerk (hierna: ‘de Organisator’), georganiseerde tijdelijke promotionele actie Apetina® Paneer win actie (hierna: ‘de Actie’) en zijn te raadplegen op www.apetina.com/nl/win
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden.
 • De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator bekendgemaakt worden via de Actiewebsite.
 • Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 • Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 • Deelname aan de Actie is kosteloos.
 • Voor vragen, stuur een e-mail naar consumentenservice@arlafoods.com of bel naar 0800-2352752 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
 • De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.
 • De Organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
 • Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.
 • Bewaar de kassabon tot de winnaars bekend zijn gemaakt. We kunnen de kassabon als bewijs opvragen.

Deelname en werking van de actie:

 • De actie is alleen van toepassing op de volgende retailer; Albert Heijn.
 • Het actiemechanisme is “Maak op een culinaire reis ter waarde van €3.000,- of 1 van de 300 Apetina® bowl sets” en werkt als volgt:
  • Koop een Apetina® Paneer product bij Albert Heijn van 23-04-2019 tm 02-06-2019
  • Bewaar je kassabon
  • Maak een foto van je kassabon en upload je kassabon voor het einde van de actie via de link www.apetina.com/nl/win
  • 1 deelnemer kan meerdere malen deelnemen met een nieuwe kassabon. Hiermee vergroot de deelnemer zijn/haar win kans.
  • Binnen 2 weken na einde Actieperiode worden de winnaars bekend gemaakt. Zij worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld via e-mail.
  • Deze actie is alleen geldig voor Apetina® Paneer en niet voor overige Apetina® producten
  • Alleen geldig voor aankopen bij een Albert Heijn supermarkt
  • Het betreffende artikel moet op de kassabon staan
  • Alleen volledige en goed leesbare kassabonnen worden als aankoopbewijs geaccepteerd. Een kassabon dient minimaal de naam van de winkel, de datum, de aankoop, de prijs per aankoop en de totaalprijs te bevatten.

 

 • De looptijd van de Actie is 23-4-2019 tm 2-6-2019

 

 • Bepaling prijswinnaars vindt plaats door middel van een willekeurige selectie van Arla Foods consumentenservice. Er zal 1 iemand de culinaire reis winnen en er zullen 300 Apetina® bowl set winnaars getrokken worden.
 • De te winnen prijzen zijn:
  • 1 culinaire reis ter waarde van €3.000,- voor 1 persoon
  • 1 Apetina® bowl set per winnaar.
 • De bekendmaking van de prijswinnaars van de actie geschiedt per e-mail of telefoon binnen 2 weken na einde actieperiode van de betreffende retailer.
 • Over uitreiking van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelnemers:
  • Deelname is uitgesloten voor degenen die niet woonachtig zijn in Nederland, medewerkers van Arla Foods B.V. en degenen die direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken zijn.
  • Deelnemers onder de 18 jaar moeten eerst goedkeuring van hun ouder(s)/verzorger(s) vragen voordat ze aan de Actie mee kunnen doen.
  • Arla Foods B.V behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een prijs niet te verstrekken, in het bijzonder indien Arla Foods B.V misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.